Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van Roei- en Zeilvereniging Jason, gevestigd te Westervoortsedijk 92 te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119521, hierna te noemen: `de Vereniging`.


Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@rzvjason.nl


In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Vastleggen ledenbestand.

(Ten behoeve van communicatie, gemeenschappelijke activiteiten)

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

Geboortedatum

E-mail adres

Soort sport

Datum start lidmaatschap.

Registreren leden

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Administrateur, voorzitter, secretaris en penningmeester R&ZV

Bar


Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Soort sportHoofd bar

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

Voornaam

Achternaam

E-mailadres


Communiceren met leden.


Zolang als men aangemeld is.

E-marketingtools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres


Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

AdministrateurVerstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen of te verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.


Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Administrateur

E-mail:                   info@rzvjason.nl